Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
******
Chào mừng 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư

Tin Thư viện

Search
Tin Thư viện
Thứ 5, Ngày 27/10/2016, 10:00
SÁCH MỚI QUÝ III TẠI THƯ VIỆN

Supporting the Establishment of Vietnam's 2011-20 Socio- economic Development Strategy

Tham luận tại Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XI

Agreements on the promotion and protection of Investment

Giáo trình thống kê dân số và lao động

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ

Total portfolio of projects calling for investment in Vietnam up to 2020- Tổng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư ở Việt Nam đến năm 2020

Trade/ Investment issues and Recommendations

triển vọng phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam đến 2010

Báo cáo đánh giá toàn diện 20 năm quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ (1993-2013)

Giới thiệu về thống kê Việt Nam A guide to Vietnam statistical system

Thực hiên phát triển bền vững ở Việt Nam

Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011

CÁc vấn đề thương mại/ Đầu tư và kiến nghị 2013

Văn bản pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp

Tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam mười năm 2001-2010

Enhancing Asean's connectivity

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007

Cam kết về đầu tư trong các hiệp định thương mại tự do giữa Asean và các đối tác ngoài khối

Số liệu thống kê vị thế Kinh tế- xã hội 63 tỉnh, thành phố Việt Nam

Green growth in motion : Sharing Korea's Experience

Khai thác và phát triển: Tài nguyên nhân lực Việt Nam

Biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc

Hướng tới nền kinh tế Xanh. Lộ trình cho phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo

Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Các công ước cơ bản về quyền con người

Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia ( nhiệm kỳ 2012-2016)

Quy hoạch từ lý thuyết đến thực tiễn ở nước chuyển đổi mô hình phát triển

Những vấn đề về kinh tế- xã hội trong cương lĩnh ( Bổ sung, phát triển năm 2011)

Sổ tay tìm hiểu các quy định pháp luật về đất đai và gaiir quyết khiếu nại, tố cáo

Niên giám thống kê 2015

Niên giám thống kê 2008

Niên giám thống kê 2010

​ 

Số lượt người xem: 666
Danh sách ý kiến
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by