Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
******
Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2020

Skip Navigation LinksDichvu
Giải pháp quản lý thư viện

Search

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THẺ THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THẺ THƯ VIỆN

 

Họ và tên:.…………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………………

Học hàm/Học vị/Trình độ: ……………………………………………………….

Chuyên ngành: ……………………………………………………………………

Chức vụ: ......……………………………………………………………………….

Số CMT nhân dân: …………………cấp ngày: …………. Tại: ...……………...

Nơi công tác/học tập:………………………………………………………………

Địa chỉ: .…………………………………………………………………………….

Điện thoại: .…………………………………………………………………………

Email:……………….………………………………………………………………

Đề nghị cho tôi được làm thẻ Thư viện của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia. Tôi cam kết thực hiện đúng các nội quy Thư viện Trung tâm.

 

                                                                                                         Hà Nội, ngày …. tháng…. năm 2014

                                                                                                                                  Người làm đơn

                                                                                              

                                                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)