Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
******
Chào mừng 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư

Search
Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc điều tra lao động và việc làm quý I, II, III và quý IV năm 2019 nhằm cung cấp các thông tin về lao động, việc làm cho người sử dụng, một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. 
Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kêxuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánhkhái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của cácvùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệuthống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằmcung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và sosánh quốc tế.Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung,phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn bao gồmnội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hộicả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2019. 
Sách mới theo chủ đề
 
Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc điều tra lao động và việc làm quý I, II, III và quý IV năm 2019 nhằm cung cấp các thông tin về lao động, việc làm cho người sử dụng, một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động. 
 
Niên giám Thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kêxuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánhkhái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của cácvùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệuthống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằmcung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và sosánh quốc tế.Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung,phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn bao gồmnội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hộicả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2019.