Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
CHÀO MỪNG 15 NĂM PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA
******
Chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)

Search
Niên giám thống kê gồm các số liệu thống kế kinh tế - xã hội 2018 của Việt Nam 
Niên giám thống kê 2017 gồm các số liệu thống kê phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của cả nước, các vùng và các địa phương. 
Sách mới theo chủ đề
 
Niên giám thống kê gồm các số liệu thống kế kinh tế - xã hội 2018 của Việt Nam 
 
Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đat được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Để có được thành tựu đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đóng góp một phần không nhỏ, cuốn sách Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016 thể hiện rõ những hoạt động của các doanh nghiệp FDI trong những năm gần đây. Nội dung sách gồm các phần: Phần I: Tổng quan về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2016. Phần II: Số liệu thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016. Phần III: Số liệu tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2011-2016