Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi
******
Chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Search
Sách mới theo chủ đề
 
ấn phẩm “Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN” nhằm cung cấp cho độc giả các thông tin về quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN. Ấn phẩm bao gồm 4 phần: (1) Phần 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Thống kê ASEAN; (2) Phần 2. Cơ sở pháp lý cho hoạt động của Thống kê ASEAN; (3) Phần 3. Cơ chế hoạt động của Thống kê ASEAN; (4) Phần 4. Cộng đồng ASEAN qua những con số, gồm các số liệu cập nhật, đồ họa thông tin liên quan tới các lĩnh vực như nhân khẩu học, kinh tế, tự do hóa thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiến bộ xã hội của các quốc gia thành viên ASEAN.  
 
Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng, các địa phương.