Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
******
Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám 19/8

Search
Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc điều tra lao động và việc làm năm 2018 nhằm cung cấp các thông tin về lao động, việc làm cho người sử dụng. bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động, số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh/thành phố 
Niên giám thống kê gồm các số liệu thống kế kinh tế - xã hội 2018 của Việt Nam 
Sách mới theo chủ đề
 
​1. Khái niệm Internet of ThingsHiện nay, Mạng lưới vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT) không còn là một khái niệm mới nhưng vẫn chưa có một định nghĩa chính thức. Có một số định nghĩa nhấn mạnh vào các khía cạnh kỹ thuật của IoT, một số định nghĩa khác lại tập trung vào chức năng của nó. Năm 1999, Kevin Ashton, nhà khoa học đã sáng lập ra Trung tâm Auto-ID ở Viện công nghệ Massachusetts (M...